Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
  • Sinds 1930
  • Eén loket voor uw ondernemerszaken
  • Eerlijke tarifering
  • Certificaat Horizontaal Toezicht

Arbeidsrecht en varia

12 januari 2018

Wijzigingen Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

In 2018 verandert de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ten aanzien van het betalen van het minimumloon bij overwerk (meerwerk) en stukloon.

Minimumloon bij overwerk (meerwerk)

Vanaf 1 januari 2018 moet u ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Verricht uw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze extra uren gemiddeld minstens het minimumloon te verdienen. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Zijn er uitzonderingen?

Extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Deze uren moet de werknemer uiterlijk vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd, moet u de uren die u nog niet heeft gecompenseerd, uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecom¬penseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij.

Minimumloon bij stukloon

Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hun stukloon betaalt. Dit moet uit uw administratie blijken. Het is dus van belang dat u ook het aantal uren registreert dat de werknemers aan het werk zijn.

Uitzonderingen?

Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, kan via de Stichting van de Arbeid een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze specifieke werkzaamheden uit te zonderen. Indien de werkzaamheden worden aangewezen, kunt u op basis van die vastgestelde sectorale stukloonnorm betalen.

Minimumloon voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst. Het gaat dan concreet om de zogenaamde resultaatgenieters, dat wil zeggen werknemers die inkomsten genieten in het kader van resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op!
Registreer het aantal uren dat een opdrachtnemer voor u werkt en de daarmee gemoeide beloning.

Tip:
Check de overeenkomst met uw opdrachtnemers en pas indien nodig het contract aan.

Uitzondering?

Het minimumloon geldt niet voor opdrachtnemers die werken in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf.

Vakantietoeslag over overwerkloon vanaf 2018

In de WML was voorheen een uitzondering opgenomen dat overwerk niet tot het loonbegrip behoorde. Dat betekende dat over overwerk geen vakantietoeslag (ook wel: vakantiebijslag of vakantiegeld genoemd) verschuldigd was. Dit is per 2018 veranderd.

Dit betekent dat wat vanaf 1 januari 2018 als overwerk wordt uitbetaald, ook met 8% vakantietoeslag verhoogd dient te worden.

Let op!
Er geldt geen uitzondering voor uren die in 2017 of eerder zijn gemaakt. Indien deze pas in 2018 worden uitbetaald, dient hierover ook 8% vakantietoeslag te worden berekend.

Tip:
Mocht u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 willen betalen, dan moet u de werknemers deze uren op laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden.

Uitzondering?

Wel kan onder omstandigheden van de bepalingen van de wettelijke minimumvakantiebijslag worden afgeweken. Zo kan in de cao worden afgesproken dat er geen recht is op vakantiebijslag of op een lager bedrag. In de cao kunnen derhalve afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over de overwerkvergoeding, mits deze voldoen aan de grenzen die in artikel 16 van de WML zijn opgenomen. Zo moet op grond van dat artikel de som van loon en vakantiebijslag wel ten minste 108% van het minimumloon zijn. Dit betekent dat een werknemer op minimumloonniveau in ieder geval recht heeft op een vakantiebijslag van 8% van zijn loon (inclusief overwerk).

Geen cao

Indien een werkgever niet gebonden is aan een cao, dient hij vakantiebijslag over de overwerkvergoeding te betalen en kan hij derhalve geen gebruikmaken van de mogelijke afwijking bij cao. Wel zou de werkgever zijn regeling (in overleg met OR en werknemers) zodanig kunnen aanpassen dat in de overwerktoeslag de vakantietoeslag is inbegrepen. Advies is dan wel om dit op de loonstrook uit te splitsen. Stel dat de toeslag 25% was, dan zou je dit uit moeten splitsen in 17% overwerktoeslag en 8% vakantietoeslag.

Tip:
Een werkgever kan met een werknemer wiens overeengekomen loon meer dan het drievoudige is van het wettelijk minimumloon schriftelijk overeenkomen dat de werknemer voor het meerdere geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat.

Maximale vergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris. De vergoeding bedroeg in 2017 maximaal € 77.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is. Het maximale bedrag van € 77.000 is per 1 januari 2018 omhooggegaan naar € 79.000.

Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen. Zo vermeldt het Regeerakkoord dat al bij de start van een dienstverband transitievergoeding zal worden opgebouwd. Ook bestaat het voornemen de opbouw van de vergoeding na 10 jaar dienstverband te wijzigen. Mogelijk krijgen werkgevers een compensatie voor de transitievergoeding die betaald moet worden aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Leeftijdsonderscheid bij werving personeel per 1 januari 2018 niet meer toegestaan

Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 was het werkgevers toegestaan vacatureteksten op te stellen waarin specifiek werd gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. De (tijdelijke) uitzondering was bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De maatregel gold aanvankelijk tot 31 december 2016, maar was met een jaar verlengd. Overigens mocht er in vacatureteksten ook specifiek naar 50-plussers gevraagd worden.

Vanaf 1 januari 2018 is het echter niet langer toegestaan om dergelijk leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van personeel. Het onderscheiden van leeftijd voor specifieke doelgroepen wordt dan gezien als leeftijdsdiscriminatie van andere doelgroepen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Volg @Omnyacc op twitter

Nieuwsbrief

Velden gemarkeerd met een* zijn verplicht
X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2018?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

  • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
  • De nieuwe wet DBA
  • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2018

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.

 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.