Werknemers Login Bel een vestiging zoeken
 • Sinds 1930
 • Eén loket voor uw ondernemerszaken
 • Eerlijke tarifering
 • Certificaat Horizontaal Toezicht

Belangrijke aandachtspunten pensioen in eigen beheer

Erik Wiebes lijkt het ei te hebben gelegd. Door middel van een forse belastingkorting wordt de mogelijkheid gecreëerd om de huidige pensioenverplichtingen in eigen beheer van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) te beëindigen.

Althans dat is het streven. Voor de DGA's die niet de benodigde financiële middelen daarvoor hebben, niet willen afkopen of wellicht de benodigde toestemming van hun partner niet verkrijgen, zijn er nog een tweetal alternatieven voorgesteld. Het betreft hier het premievrij maken van de huidige pensioenverplichting, danwel het omvormen daarvan naar een zogenaamde spaarvariant.

Pensioen komende 3 jaar aanpassen

Naar schatting 150.000 DGA's moeten hun directiepensioen de komende 3 jaar aanpassen. Het directiepensioen in eigen beheer in de huidige vorm houdt dan vanaf 1 januari 2017 op te bestaan. Het is belangrijk om in de komende periode keuzes te maken op basis van hetgeen door Wiebes is voorgesteld. De vraag daarbij is waarvoor u kiest: wellicht het gouden ei nu en een lege dop later of is er een middenweg?

Wat ging vooraf

Staatssecretaris Wiebes wil, evenals een aantal van zijn voorgangers, af van het opbouwen van pensioen in eigen beheer. Door de Belastingdienst wordt deze oudedagsvoorziening meer gezien als een fiscale aftrekpost, dan een reële voorziening voor de oude dag. Voor de DGA's beperkt de aanwezigheid van een pensioentoezegging in eigen beheer de mogelijkheden van het voeren van een adequate financiële planning (zowel zakelijk als privé). Een voorbeeld daarvan is dat het voeren van een dividendbeleid in belangrijke mate wordt verhinderd.
Daarnaast is de wet- en regelgeving rond pensioen in eigen beheer uitermate complex, waardoor ongewenste financiële gevolgen altijd op de loer liggen. Een belangrijk punt is ook dat er bij vrijwel alle DGA-pensioenen sprake is van een fors dekkingstekort. Dit heeft ook te maken met het feit dat er fiscaal met een marktrente van 4% wordt gerekend. Maatgevend voor de daadwerkelijke omvang van de pensioenverplichting is echter de actuele marktrente. Deze marktrente beweegt zich momenteel rond de 0,5%.

Dit brengt een veel omvangrijkere verplichting met zich mee dan tot voor kort uit de balans bleek. Daarnaast is er veelal onvoldoende kapitaal om daadwerkelijk de door de onderneming toegezegde pensioenen te kunnen financieren. De hiervoor genoemde, elkaar versterkende, omstandigheden maakt dat het pensioen in eigen beheer al sinds jaren onderwerp van discussie is. Een discussie die Wiebes nu daadwerkelijk wil gaan beslechten.

Voorgestelde opties

Er worden door Wiebes 3 opties aangegeven:
1. De huidige pensioenregeling afkopen met een aantrekkelijke belastingkorting.
2. Kiezen voor de nieuwe spaarvariant. De bestaande, fiscale pensioenverplichting wordt omgezet naar een spaarvorm in eigen beheer (of wellicht extern). Binnen deze spaarvariant is geen actieve opbouw mogelijk.
3. Het premievrij maken van de bestaande pensioenaanspraken. De huidige wet- en regelgeving blijft van toepassing op deze pensioenaanspraken.

De voorgestelde belastingkorting wordt in principe gedurende drie jaar verleend. De korting wordt afgebouwd van 34,5% in 2017 naar 25% in 2018 om uiteindelijk te eindigen op 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde van de pensioenverplichting. Daarna kan nog steeds worden afgekocht, maar dan zonder korting. De omvang van de fiscale pensioenverplichting op 31 december 2015 is maatgevend voor het toepassen van de korting in 2017 t/m 2019.

Indien er massaal gebruik wordt gemaakt van de afkoopregeling, levert dat de schatkist naar schatting 2 miljard euro op. Of dat ook daadwerkelijk het geval is valt sterk te betwijfelen. Dit is namelijk afhankelijk van de populariteit van de afkoopregeling. Voor 2017 kan worden gesteld dat afkoop van de pensioenverplichting, rekening houdende met het toptarief in de inkomstenbelasting van 52%, tegen een belastingpercentage van maximaal 34,06% zal plaatsvinden. Dit belastingpercentage loopt, bij een gelijkblijvend toptarief, in 2018 en 2019 op. Of en wanneer afkoop aantrekkelijk is verschilt per situatie. Tevens is het daarbij de vraag of afkoop, gelet op de financiële situatie binnen een onderneming, wel daadwerkelijk mogelijk is.

Aandachtspunten

Actie is zonder meer gewenst (en zelfs noodzakelijk), maar "elk voordeel heeft zijn nadeel". Zoals aangegeven verschilt het per situatie welke optie het best passend is. Onderstaand, zonder nog volledig te kunnen zijn, benoemen we enkele aandachtspunten die van belang zijn bij uw keuze:

 • Afkoop kost u nu liquide middelen en biedt potentieel direct ruimte voor dividenduitkeringen, maar uw pensioenvoorziening is verdwenen, wat betekent dit voor uw inkomensplanning?
 • Het omzetten van de pensioenverplichting in de nieuwe spaarvariant biedt meer mogelijkheden voor een actief dividendbeleid, maar betekent ook een lager pensioen. Ook hier geldt dat het kapitaal er op de pensioendatum daadwerkelijk moet zijn. Indien dit niet het geval is lijkt een fiscale sanctie in het verschiet te liggen.
 • Het premievrij maken van de huidige pensioenaanspraken, waarna de afwikkeling in de loop der tijd conform de huidige wet- en regelgeving plaatsvindt, kan betekenen dat op pensioendatum het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is. Hierop rust in principe, althans bij een normale bedrijfsvoering, geen sanctie. De mogelijkheid tot het uitkeren van dividend is echter wel (veel) geringer.
 • Uw (ex) partner zal moeten instemmen met een wijziging waarbij haar belangen geborgd moeten zijn.
 • Wat moet u doen met uw huidige pensioenverzekeringen? Pas op voor een al te lichtvaardige afkoopbeslissing. Veel pensioenverzekeringen kennen een heel aantrekkelijke garantieregeling die bij afkoop verloren gaat, hetgeen veel, toekomstig, rendementsverlies kan opleveren. Vaak zijn arbeidsongeschiktheids -en overlijdensrisico meeverzekerd. Nieuwe voorzieningen op dat vlak kunnen duurder of zelfs niet mogelijk zijn. Een pensioenverzekering laten uitkeren in eigen beheer kan interessant zijn maar of de daaropvolgende toename van de pensioenverplichting vervolgens onder de kortingsregeling valt is nog niet bekend (de pensioenverplichting eind 2015 is immers in principe leidend).
 • Per DGA en in casu vennootschap zijn de belastingnadelen en -voordelen verschillend.
 • Een maximaal belastingpercentage van 34,06% (2017) lijkt aantrekkelijk, maar daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met een box 3 heffing indien de afkoopwaarde naar privé wordt overgeheveld en daar wordt gestald op spaar- of beleggingsrekeningen. Als er een vordering op de bv overblijft, zullen renteresultaten hierop worden belast in box 1 tegen de reguliere inkomstenbelastingtarieven.
 • Het omzetten naar de spaarvariant kan lagere belastingtarieven opleveren na de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor de belastingdruk mogelijk (veel) lager is dan in de situatie dat er voor de afkoopvariant wordt gekozen.

Wat moet u doen

Alle bovenstaande opties kunnen voor- en nadelen hebben. Nog lang niet alles is tot in detail bekend, verre van dat zelfs. Ondanks dat u eerst in 2017 een beslissing moeten maken, kunnen wij ons voorstellen dat u voor die tijd al een beter beeld wil hebben van uw persoonlijke situatie. De vraag is en blijft hoe u het best uw ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen kunt vormgeven onder de nieuwe spelregels. Met name wat past bij u! Dit betreft vraagstukken waar onze pensioenspecialisten, financial planners en fiscalisten u graag bij van dienst zijn.

Bekijk uw mogelijkheden goed

De staatssecretaris verwacht de behandeling van het wetsvoorstel nog dit jaar af te ronden zodat de regeling per 1-1-2017 in werking kan treden. Dus binnenkort even in de schoenendoos kijken met polissen en pensioenbrieven is verstandig. Het tijdig laten doorrekenen van uw opties en een daarop gebaseerd advies is maatwerk en noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Omnyacc helpt u daarbij graag.

Laatste nieuws

18 okt

Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in...

Agendapunten

14 nov

Op donderdag 14 november 2019 verzorgt Omnyacc GoesDeen in Haarlem een bijeenkomst inzake de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB); deze wet treedt...

X

Al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2019?

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • Alles over de transitievergoeding
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019

U krijgt ook maandelijks tips en nieuws die voor u als ondernemer van belang zijn.


 
 

Download de gratis Lonenspecial en ontdek o.a.:

 • Loonkostenvoordelen (LKV) om dit jaar van te profiteren
 • Alles over de transitievergoeding
 • Andere belangrijke wijzigingen vanaf 2019
 
 
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.